Powiat Strzeliński
Powróć do: strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp

Starostwo Powiatowe w Strzelinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.powiatstrzelinski.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklaracja dostępności

Wstęp

Starostwo Powiatowe w Strzelinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.powiatstrzelinski.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-06-23
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-08.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Informatyk Starostwa, informatyk@powiatstrzelinski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 713 923 016. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wojciech Kasperkiewicz, informatyk@powiatstrzelinski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 713 923 016. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek A


Wejście główne (A) od ul.Kamiennej 10, oznaczone literą A. Do wejścia prowadzą schody. Brak podjazdu dla wózków. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Przy drzwiach jest dzwonek przyzywowy. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Wejście główne (B) od ul.Kamiennej 10, oznaczone literą B. Do wejścia prowadzą schody. Brak podjazdu dla wózków. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Przy drzwiach jest dzwonek przyzywowy. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Wejście główne (E) od parkingu. Do wejścia prowadzą schody. Brak podjazdu dla wózków. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Przy drzwiach jest dzwonek przyzywowy. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku oznaczone są drogi ewakuacyjne.

Na wszystkich drzwiach znajduje się informacja o prawie wstępu z psem asystującym.


Budynek B

Wejście główne do parkingu, do którego prowadzą schody nie posiada podjazdu dla wózków. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Wejście boczne od parkingu, do którego prowadzi bezpośrednio podjazd dla wózków. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku oznaczone są drogi ewakuacyjne.

Dostępność kondygnacji

Budynek A jest dwupiętrowy z wysokim parterem. Budynek B jest parterowy. W budynku A w Sekretariacie, na pierwszym piętrze dostępna jest pętla indukcyjna. 


W budynku nie ma windy. W budynku drzwi i korytarze są odpowiednio szerokie, po budynku można poruszać się wózkiem inwalidzkim.

Dostępność toalety

Toalety w budynku A nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 


Toaleta w budynku B jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność parkingu

Przed wejściem bocznym do budynku A i wejściem głównym do budynku B wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia

Nad wszystkimi wejściami do budynku A i B brak głośników systemu naprowadzającego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Obsługa osób słabosłyszących/niedosłyszących/niesłyszących

Przy załatwianiu spraw osoby słabosłyszące/niedosłyszące/niesłyszące mogą skorzystać z usługi tłumacza języka migowego. W tym celu musi zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza trzy dni przed planowaną wizytą w Urzędzie.

Obsługa osób z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki organizacyjnej istnieje możliwość zejścia urzędnika na parter budynku A i B, i obsługa interesanta w dogodny dla niego sposób.

 

 

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848