Powiat Strzeliński

Roczny Program Współpracy Powiatu Strzelińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022