Powiat Strzeliński
Powróć do: Starostwo Powiatowe

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

IMG-20230912-WA0000 

DZIAŁALNOŚĆ PCZK

1.      Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Strzelinie działa na podstawie art. 18 ustawy z dnia 26 kwietnia o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2023.122 t.j. z dnia 2023.01.16 z późn. zm). Zostało powołane Zarządzeniem Starosty Strzelińskiego nr 21/2010 z dnia 9 czerwca 2010r. Celem utworzenia PCZK jest wspomaganie działań Starosty Strzelińskiego w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji Starosty i organów uprawnionych do uruchamiania i realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Powiatu Strzelińskiego w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny. PCZK współdziała z innymi Centrami Zarządzania Kryzysowego, służbami, strażami i inspekcjami, instytucjami publicznymi i podmiotami prywatnymi oraz osobami w realizacji powyższych zadań.

 

2.      PCZK mieści się w budynku Komendy Powiatowej Państwowej straży Pożarnej 
w Strzelinie przy ul. Konopnickiej 3, w pomieszczeniu Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP, co umożliwia bezpośredni kontakt 
z Oficerem Dyżurnym Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego. 

 

3.      Podstawowym dokumentem, na którym opierają się działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Strzelinie jest Plan Zarządzania Kryzysowego, który określa struktury i zasady organizacyjne instytucji i zespołów odpowiedzialnych za funkcjonowanie Powiatu Strzelińskiego w sytuacjach kryzysowych oraz realizację zadań mających na celu złagodzenie ewentualnych skutków zdarzenia, przywracanie i odtwarzanie warunków bytowania po zdarzeniu. Plan określa i definiuje funkcje oraz zakresy odpowiedzialności związane z etapami zapobiegania, przygotowania, prowadzenia działań i odtwarzania, związane z klęskami żywiołowymi, katastrofami technologicznymi, i innymi zdarzeniami powodującymi sytuację kryzysową. 

4.      Zadaniem tego planu jest:

·         ujednolicenie zasad prowadzenia działań ratowniczych przez różne rodzaje służb;

·         określenie zasad współdziałania różnych szczebli administracyjnych, w zależności od zakresu powstałego zagrożenia;

·         określenie niezbędnych dokumentów planistycznych w organach administracji samorządowej oraz podmiotów odpowiedzialnych za prowadzenie działań w sytuacjach kryzysowych.

 

 

 

5.      Plan opracowany został z uwzględnieniem możliwości i zakresu odpowiedzialności na poziomie samorządu lokalnego. W przypadku wyczerpania się możliwości i zasobów gminy, o pomoc poproszony zostanie szczebel nadrzędny, siły i środki Starosty, Wojewody lub odwody centralne. Plan został opracowany jako plan funkcyjny, a więc określający zadania w zakresie działań w sytuacjach kryzysowych dla określonych zespołów, które mogą uczestniczyć w różnego rodzaju zdarzeniach ( np. ewakuacja może być prowadzona podczas powodzi, podczas pożaru jak i podczas innych zdarzeń). Plan jest tak skonstruowany, że poszczególne służby ratownicze, podmioty swoje zadania realizują w toku codziennych działań ( np. policja, straż pożarna), natomiast w razie sytuacji kryzysowej są elementem lokalnego systemu zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Na podstawie Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego opracowano procedury postępowania dyżurnego PCZK na wypadek wystąpienia zagrożenia. 

6.      Powiatowe Centrum zarządzania Kryzysowego pełni rolę:

całodobowo, czynnie funkcjonującego przedstawiciela administracji samorządowej po godzinach pracy Urzędu Starostwa Powiatowego, Urzędów Miejskich i Gminnych Powiatu Strzelińskiego,
ośrodka zbierania informacji o zagrożeniach na terenie powiatu chrzanowskiego 
w ustalonych blokach tematycznych,
ośrodka informacyjnego w zakresie funkcjonowania poszczególnych urzędów administracji samorządowej oraz ośrodka koordynującego działania poszczególnych podmiotów ratowniczych w przypadku takiej konieczności,
punktu kontaktowego do współpracy między powiatowej, w tym również do koordynacji udzielania i przyjmowania pomocy humanitarnej, technicznej i eksperckiej.
Centrum na bieżąco monitoruje stan bezpieczeństwa na terenie powiatu oraz możliwości wystąpienia ewentualnych zagrożeń, np.: powodzie, pożary, wypadki radiologiczne, ekologiczne, wypadki związane z niebezpiecznymi substancjami lub inne, stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia i środowiska.