Powiat Strzeliński

Ogłoszenie konsultacji społecznych w sprawie projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Strzelińskiego na lata 2021-2026” z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie