Powiat Strzeliński

Zawiadomienie o obradach LXXI Sesji Rady Powiatu Strzelińskiego

Zawiadomienie o obradach LXXI Sesji Rady Powiatu Strzelińskiego

Na podstawie § 42 ust. 6 Statutu Powiatu Strzelińskiego uprzejmie informuję, że w dniu 29 sierpnia 2023 r. o godz. 1500  w sali obrad Starostwa Powiatowego w Strzelinie, odbędzie się LXXI Sesja Rady Powiatu Strzelińskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady 
Powiatu Strzelińskiego

Dorota Put

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad LXXI Sesji Rady Powiatu Strzelińskiego.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXX Sesji.
4.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr LI/235/22 w sprawie przystąpienia przez Powiat Strzeliński do realizacji projektu pod nazwą „Młodzi profesjonaliści w Europie” w ramach Programu Erasmus+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVII/302/2023 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023.
6.Projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Strzelin dotacji celowej na dofinansowanie zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie remontu chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3047 D w miejscowości Bierzyn.
7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Wiązów dotacji celowej na dofinansowanie zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie remontu chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3057 D w miejscowości Gułów.
8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Kondratowice dotacji celowej na dofinansowanie zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie remontu chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3067 D w miejscowości Stachów.
9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Borów dotacji celowej na dofinansowanie zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie remontu chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3047 D w miejscowości Brzoza.
10. Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Budżetową Powiatu Strzelińskiego na 2023 rok Nr LXIV/284/22 z dnia 28 grudnia 2022 r.
11. Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Strzelińskiego Uchwała Nr LXIV/283/22 z dnia 28 grudnia 2022 r.
12. Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu Strzelińskiego.
13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu Strzelińskiego.
14. Działalność oraz efekty pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie oraz Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych. Wystąpienie zaproszonych gości,
a. Pytania,
b. Dyskusja.
15. Ocena zasobów pomocy społecznej:
a. Wystąpienie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie,
b. Pytania,
c. Dyskusja.
16. Sprawozdanie Starosty Strzelińskiego z jego pracy, z wykonania uchwał Rady Powiatu Strzelińskiego i działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
17. Informacja (ustna) Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Strzelińskiego z prac Komisji między sesjami.
18. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Informacje, wnioski i oświadczenia radnych.
21. Zamknięcie obrad.
 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności