Powiat Strzeliński

Zawiadomienie o obradach IV Sesji Rady Powiatu Strzelińskiego VII kadencji w dniu 13 CZERWCA 2024 r. o godz. 11.00

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 42 ust. 6 Statutu Powiatu Strzelińskiego informuję, że obrady IV Sesji Rady Powiatu Strzelińskiego
odbędą się w dniu 13 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 11.00.
Posiedzenie odbędzie się w sali obrad Starostwa Powiatowego w Strzelinie, przy ul. Kamiennej 10.

 

Porządek obrad IV Sesji Rady Powiatu Strzelińskiego 13 czerwca 2024 r.

 

1. Otwarcie obrad IV Sesji Rady Powiatu Strzelińskiego

2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III Sesji.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Starosty.
5. Informacja (ustna) Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Strzelińskiego z prac Komisji między sesjami.
6. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy kontroli Komisji Rewizyjnej.
7. Raport o stanie Powiatu Strzelińskiego za rok 2023:
a)rozpatrzenie przedstawionego raportu o stanie powiatu, w tym debata nad raportem,
b) projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Strzelinie.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023:
a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2023,
b) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok wraz z informacją
o stanie mienia komunalnego, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Strzelińskiego za 2023 rok,
c) pytania,
d) dyskusja,
e)głosowanie nad projektem uchwały.
8.Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Strzeliniez tytułu wykonania budżetu Powiatu Strzelińskiego za rok 2023:
a) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Strzelińskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Strzelinie,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
c) zapoznanie się z opiniami komisji stałych Rady Powiatu Strzelińskiego w sprawie wykonania budżetu Powiatu Strzelińskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
d) pytania,
e) dyskusja,
f) głosowanie nad projektem uchwały.
9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Strzeliński do realizacji projektu pn. „Aktywna integracja w powiecie strzelińskim” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, Działanie 7.5 Aktywna integracja.
10. Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyznaczenia delegatów reprezentujących Powiat Strzeliński w Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Strzelinie.
11. Projekt uchwały Zmieniającej uchwałę Nr XLVII/288/10 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowy Ośrodek Wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelinie i nadania jej statutu.
12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/222/21 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przysługiwania oraz wysokości diet radnym Rady Powiatu Strzelińskiego
13. Wolne wnioski i oświadczenia.
14. Zamknięcie obrad.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności