Powiat Strzeliński

Zawiadomienie o obradach III Sesji Rady Powiatu Strzelińskiego VII kadencji w dniu 29 MAJA 2024 r. o godz. 15.00

Zawiadomienie o obradach III Sesji Rady Powiatu Strzelińskiego VII kadencji w dniu 29 MAJA 2024 r. o godz. 15.00
 
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 42 ust. 6 Statutu Powiatu Strzelińskiego informuję, że obrady III Sesji Rady Powiatu Strzelińskiego odbędą się w dniu 29 maja 2024 r. (ŚRODA) o godz. 15.00. Posiedzenie odbędzie się w sali obrad Starostwa Powiatowego w Strzelinie, przy ul. Kamiennej 10.

Porządek obrad III Sesji Rady Powiatu Strzelińskiego 29 maja 2024 r.

 

Otwarcie obrad III Sesji Rady Powiatu Strzelińskiego

1. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z II Sesji.

3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Starosty.

4. Informacja (ustna) Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Strzelińskiegoz prac Komisji między sesjami.

5. Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie strzelińskim w 2023 roku w porównaniu z latami ubiegłymi i Województwem Dolnośląskim.

6. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie przedstawiająca harmonogram prac remontowych i                         inwestycyjnych na drogach powiatowych uwzględniający pilność ich wykonania.


7. Informacja z działalności Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Strzelinie
za 2023 rok.

8. Projekt uchwały w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Strzelińskiego w Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego

9. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Strzelin zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie przebudowy chodnika przy drodze powiatowej nr 3047 D
w miejscowości Bierzyn.

10. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wiązów zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie budowy nowego odcinka chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3057 D w miejscowości Gułów od skrzyżowania z drogą gminną nr 117413 D do posesji 28 – II etap.

11. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kondratowice zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie przebudowy drogi powiatowej – budowa chodnika w miejscowości Gołostowice na działce nr 118/4.

12. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Borów zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 3047 D w miejscowości Borów (ul. Wrocławska).

13. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym.

14. Projekt uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych Powiatu Strzelińskiego
w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Strzeliński do realizacji projektu pn. Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny Uczeń” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet 08 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działanie 08.01 Dostęp do edukacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

16. Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Budżetową Powiatu Strzelińskiego na 2024 rok
Nr LXXVI/346/23 z dnia 28 grudnia 2023 r.

17. Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Strzelińskiego Uchwała Nr LXXVI/345/23 z dnia 28 grudnia 2023 r.

18. Wolne wnioski i oświadczenia.

19. Zamknięcie obrad.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności