Powiat Strzeliński

Zawiadomienie o LXXVII sesji Rady Powiatu Strzelińskiego

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie $ 42 ust. 3 Statutu Powiatu Strzelińskiego informuję,
że obrady LXXVII Sesji Rady Powiatu Strzelińskiego odbędą się w dniu
6 lutego 2024 r. (wtorek) o godz. 15.00.
Posiedzenie odbędzie się w sali obrad Starostwa Powiatowego
w Strzelinie, przy ul. Kamiennej 10. W załączeniu porządek obrad.

Z poważaniem

Przewodnicząca
 Rady Powiatu Strzelińskiego

Magdalena Krupa

Porządek obrad LXXVII (77) Sesji Rady Powiatu Strzelińskiego 6 lutego 2024 r.
Otwarcie obrad LXXVII (77) Sesji Rady Powiatu Strzelińskiego.


1. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z LXXVI (76) Sesji.
3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Starosty.
4. Informacja (ustna) Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Strzelińskiego z prac
Komisji między sesjami.
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2023 rok.
6. Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Budżetową Powiatu Strzelińskiego na 2024 rok Nr
LXXVI/346/23 z dnia 28 grudnia 2023 r.
7. Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Strzelińskiego
Uchwała Nr LXXVI/345/23 z dnia 28 grudnia 2023 r.
8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Strzeliński do realizacji projektu pt.
„Staże zawodowe drogą do rozwijania umiejętności zawodowych” w ramach programu
Erasmus+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Rady Seniorów Powiatu Strzelińskiego.
10. Wolne wnioski i oświadczenia.
11. Zamknięcie obrad.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności