Powiat Strzeliński

Zawiadomienie o LXXV sesji Rady Powiatu Strzelińskiego

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie § 42 ust. 3 Statutu Powiatu Strzelińskiego informuję,
że obrady LXXV Sesji Rady Powiatu Strzelińskiego odbędą się w dniu
28 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 12.00.

Posiedzenie odbędzie się w sali obrad Starostwa Powiatowego w Strzelinie, przy ul. Kamiennej 10. W załączeniu porządek obrad.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Powiatu Strzelińskiego

Magdalena Krupa

 

Porządek obrad LXXV (75) Sesji
Rady Powiatu Strzelińskiego
28 grudnia 2023 r.


Otwarcie obrad LXXV (75) Sesji Rady Powiatu Strzelińskiego.
1. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z LXXIV (74) Sesji.
3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Starosty.
4. Sprawozdania Komisji Stałych Rady Powiatu Strzelińskiego oraz Rady Powiatu z działalności za 2023 r. 
5. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej w 2023 r. 
6. Projekt uchwały budżetowej Powiatu Strzelińskiego na rok 2024:
a) Przedstawienie projektu uchwały budżetowej
b) Przedstawienie opinii Komisji
c) Przedstawienie ostatecznej opinii Komisji do spraw budżetu
d) Przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie wniosków Komisji i opinii Komisji 
do spraw budżetu
e) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
f) Pytania
g) Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
h) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej
7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzelińskiego.
8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Strzelińskiego na 2024 rok
9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok
10. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji i Ochrony Zdrowia jako komisji stałej Rady Powiatu Strzelińskiego oraz ustalenia jej składu osobowego.
11. Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu Strzelińskiego.
12. Wolne wnioski i oświadczenia.
13. Zamknięcie obrad

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności