Powiat Strzeliński

Zawiadomienie o LXIX sesji Rady Powiatu Strzelińskiego


ZAWIADOMIENIE
Na podstawie § 11 ust. 2 Statutu Powiatu Strzelińskiego informuję,
że obrady LXIX Sesji Rady Powiatu Strzelińskiego odbędą się w dniu 25 maja 2023 r.
(czwartek) o godz. 15.00.
Posiedzenie odbędzie się w sali obrad Starostwa Powiatowego w Strzelinie,
przy ul. Kamiennej 10.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady
Powiatu Strzelińskiego


Magdalena Krupa

 

Porządek obrad LXIX Sesji
Rady Powiatu Strzelińskiego
25 maja 2023 r.


1. Otwarcie obrad LXIX Sesji Rady Powiatu Strzelińskiego.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Cele i zadania realizowane przez instytucje działające na rzecz rolnictwa
w Powiecie Strzelińskim oraz aktualna sytuacja w rolnictwie na terenie Powiatu
Strzelińskiego:
a) Wystąpienie zaproszonych gości,
b) Pytania,
c) Dyskusja.
5. Ochrona środowiska na terenie powiatu – stan, działania, zagrożenia:
a) Wystąpienie Naczelnika Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska,
b) Pytania,
c) Dyskusja.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Strzelińskiego
nr XXXVII/197/13 z 25 kwietnia 2013 r., w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Strzeliński
oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
7. Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Budżetową Powiatu Strzelińskiego na 2023
rok Nr LXIV/284/22 z dnia 28 grudnia 2022 r.
8. Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu
Strzelińskiego Uchwała Nr LXIV/283/22 z dnia 28 grudnia 2022 r.
9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Strzelińskiego.
10. Sprawozdanie Starosty Strzelińskiego z jego pracy, z wykonania uchwał Rady
Powiatu Strzelińskiego i działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
11. Informacja (ustna) Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Strzelińskiego
z prac Komisji między sesjami.
12. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Informacje, wnioski i oświadczenia radnych.
15. Zamknięcie obrad.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności