Powiat Strzeliński

Ogłoszenie Starosty Strzelińskiego o rozpoczęciu konsultacji w sprawie Rocznego Programu Współpracy powiatu Strzelińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok