Powiat Strzeliński

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu