Powiat Strzeliński

Ogłoszenie Starosty Strzelińskiego o rozpoczęciu konsultacji w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Strzelińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.